บรรยากาศกิจกรรมในคณะ
บรรยากาศต่างๆ ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะ
newscenter

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และถือเป็นการให้นักศึกษารุ่นพี่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นน้อง เพื่อจะได้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ

งานประกวดดาว-เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีทักษะ ความสามารถ ไหวพริบที่โดดเด่น

เตรียมความพร้อมผู้นำ

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา ได้รู้จักความเสียสละ อดทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

งานทำบุญปีใหม่

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ได้ประพฤติ ปฏิบัติ ตามขนบธรรมเนียมไทย

พิธีไหว้ครู

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้วิชาแก่นักศึกษา

ค่ายอาสา

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักทำงานเพื่อสังคม

Goodbye Senior

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่ออำลารุ่นพี่ปี 4 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจบการศึกษา และกำลังจะเข้าสู่การทำงานจริงต่อไป