แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
การบริการนักศึกษา ในด้านการแนะนำคณะวิทยาการจัดการ ให้เห็นในมุมต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
IMG_6490-1200x450
IMG_6492

กิจการนักศึกษา และศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

ห้องกิจการนักศึกษา และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นห้องสำหรับบริการนักศึกษาในเรื่องของกิจกรรมคณะ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 ของคณะ
IMG_6510

ห้องประชุม ชั้น 1

ห้องประชุม ชั้น 1 ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 ของคณะ อยู่ภายในตัวอาคาร ตรงข้ามห้องภัตตาคาร
IMG_6512

ห้องการเงินและพัสดุคณะ

ห้องการเงินและพัสดุคณะ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 ของคณะ ขึ้นบรรไดมา ห้องอยู่ด้านซ้าย ห้องริมสุด
IMG_6526

ห้องคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ห้องคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 ของคณะ ออกจาลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้าย ติดกับห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
23982

ห้องปฏิบัติการสืบค้น

ห้องปฏิบัติการสืบค้น ตั้งอยู่ชั้น 4 ของคณะ ออกจาลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้าย ติดกับห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารและวิจัย
IMG_6530

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 5 ของคณะ ออกจากลิฟท์ ห้องอยู่ทางขวา ติดกับห้องพักแม่บ้าน
IMG_6548

ห้องวารสารคณะวิทยาการจัดการ

ห้องวารสารคณะวิทยาการจัดการ ตั้งอยู่ชั้น 6 ของคณะ ออกจาลิฟท์มา ห้องอยู่ทางด้านซ้าย ตรงข้ามห้องประชุม ชั้น 6
IMG_3168

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8 ตั้งอยู่ชั้น 8 ของคณะ ออกจาลิฟท์มา ห้องอยู่ทางด้านขวา
IMG_6499

เอ็มเค มินิมาร์ท (MK Minimart)

เอ็มเค มินิมาร์ท (MK Minimart) เป็นห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด เพื่อนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์จริงในการทำงาน ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 ของคณะ
IMG_6515

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 ของคณะ ขึ้นบรรไดมา ห้องอยู่ด้านขวา ติดกับห้องพักแม่บ้าน
IMG_6524

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 ของคณะ ออกจากลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้าย ห้องริมสุด
IMG_6521

KM Room

KM Room เป็นห้องสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 ของคณะ ออกจาลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้าย ริมสุด ตรงข้ามห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
IMG_6532

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 5 ของคณะ ออกจาลิฟท์มา ห้องอยู่ทางด้านซ้าย
IMG_6533

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 6 ของคณะ ออกจากลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านขวา ติดกับห้องพักแม่บ้าน
IMG_6543

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ชั้น 7 ของคณะ ออกจากลิฟท์ ห้องอยู่ทางซ้าย ตรงข้ามห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
IMG_2683

ห้องประชุม ชั้น 8

ห้องประชุม ชั้น 8 ตั้งอยู่ชั้น 8 ของคณะ ออกจากลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้าย
IMG_6501

ห้องภัตตาคาร

ห้องภัตตาคาร  ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 ของคณะ อยู่ติดกับห้องกิจการนักศึกษา และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
IMG_6514

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการเงิน

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการเงิน  ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 ของคณะ ห้องตรงข้ามลิฟท์
IMG_6519

ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ และห้องพักคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 ของคณะ ออกจากลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้ายข้างห้องลิฟท์
IMG_6539

ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารและวิจัย ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 4 ของคณะ ออกจาลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้าย ติดกับห้องลิฟท์
IMG_3181

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันว่าห้องแล็บ มีทั้งหมด 2 ห้อง ตั้งอยู่ชั้น 5 ของคณะ ออกจากลิฟท์มา ห้องอยู่ทางซ้าย
IMG_3176

ห้องประชุม ชั้น 6

ห้องประชุม ชั้น 6 ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 6 ของคณะ ออกจากลิฟท์ ห้องอยู่ทางซ้าย ติดกับห้องปฏิบัติการการบัญชี
IMG_6541

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 7 ของคณะ ออกจากลิฟท์มา ห้องอยู่ด้านซ้าย ตรงข้ามห้องสารสนเทศ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
IMG_3183

ห้องเรียนภายในอาคาร

ห้องเรียนภายในอาคาร เป็นห้องเรียนแบบมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง ตั้งอยู่ชั้น 2-4 ของคณะ