“เรียนรู้ คู่บูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจ ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงิน”

เกี่ยวกับวิชาเอกการเงินและการธนาคาร
          ในปี พ.ศ. 2546 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับนักศึกษาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร เป็นรุ่นแรกโดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร โดยในระยะแรกเปิดทำการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
         ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มาเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน”  ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ห้องปฏิบัติการการเงินเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ระบบนวัตกรรมทางการเงินในยุคการเงินดิจิทัล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคม ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
ภาค กศ.บป
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
IMG_9833
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer: CFO)
    1.1 นักวิชาการเงินและการบัญชีภาครัฐ
1) นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน
2) นักวิชาการการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
    1.2 ฝ่ายการเงินภาคเอกชน
1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาคเอกชน
2) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการทางการเงิน
3) เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน
4) นักวิเคราะห์การเงิน
5) นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
2.ประกันภัย
1) นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
2) ตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
3. สถาบันการเงิน
1) นักการธนาคาร
2) นักลงทุนสัมพันธ์
3) วาณิชธนากร
4) เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
5) เจ้าหน้าที่/นักวิเคราะห์สินเชื่อ
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
7) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจ
8) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง
4. อื่นๆ
1) ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว
2) นักวิจัยการเงิน
ประมาณค่าใช้จ่าย
(ภาคเรียนแรก)
[go_pricing id=”go_dt_05″]
ภาพกิจกรรม