“เรียนรู้ คู่บูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจ ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงิน”

ประวัติสาขาวิชา
          ในปี พ.ศ.2546 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับนักศึกษาวิชาเอกการเงินและการธนาคารเป็นรุ่นแรกโดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร โดยในระยะแรกเปิดหลักสูตร 4 ปีขึ้น
          ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเติบโตในอนาคต โดยมีความตั้งใจที่จะๆพัฒนาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
          สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร สถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการและของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินและการธนาคาร สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ และท้องถิ่นได้
  2. บัณฑิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการใช้วิชาชีพในการดําเนินธุรกิจด้วยตนเอง อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม สามารถพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป
ปรัชญา
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณี นําความรู้ คู่บูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจ ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
แนวทางการประกอบอาชีพ
ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการเงินในบริษัทเอกชน พนักงานธนาคาร พนักงานการเงิน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
ประมาณค่าใช้จ่าย
(ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,600 ฿
9,600 ฿
  • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
  • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท
38251403
ภาพกิจกรรม