กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงศ์บุญมาก

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู
 6. อาจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
 7.  อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

1) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2) รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

3) รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5) รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7) รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย (Peer Review) 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัตน์ ชมระกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ฝ่ายจัดการและเลขานุการ

 1. นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
 2. นายอมร วรรณารักษ์
 3. นายวชิรวิทย์ กรรณิกา
 4. นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
ติดต่อ
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Print ISSN : 2651-2122
Online ISSN : XXXX-XXXX