อาคารเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ลักษณะของห้องเรียนอาคารเรียน จะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม อาทิเช่น เครื่องฉาย (Projector) รองรับ จอรับภาพโปรเจคเตอร์ กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนัง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น