ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อุดม เสือดอนกลอย
  2. รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
  3. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 23(2), 151-164. (2560)

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร