ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา
  2. อ.การันต์  เจริญสุวรรณ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง