ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์
  2. ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร