ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญ
  2. สุจินดา เจียมศรีพงษ
  3. วศิน เหลี่ยมปรีชา
  4. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560

ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยนเรศวร