ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
  2. ผศ.ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร
  3. รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย