ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –ธันวาคม 2560
Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University Vol.11 No.3 Spacial Issue July-December 2017
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย