ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017)

ณ เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่าง
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560