ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ประพล  จิตคติ
  2. ภัทรวดี ไกรจันทร์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017)
ณ เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่าง
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560