ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ดร.ประจักษ์  กึกก้อง
  2. อ.ธัญรดี  บุญปัน
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ภายใต้ชื่อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี