ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี
  2. อ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

(Proceeding) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”  วันที่ 27 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย