ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร
  2. อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้
  3. อ.นงลักษณ์  จิ๋วจู
  4. อ.ชูเกียรติ  เนื้อไม้
  5. อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

(Proceeding) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”  วันที่ 27 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย