ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2

และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ

“วิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ