ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์
  2. วชิรวิทย์  กรรณิกา
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (Proceeding)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร