ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว
  2. ผศ.อมรา  ครองแก้ว
  3. ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (Proceeding)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร