ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.วรรณพรรณ  รักษ์ชน
  2. วิชิต  อู่อ้น
  3. สุกัญญา  ทิพหา
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017
“วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ระหว่าง วันที่ 25 – 26  ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์