ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. รศ.ดร.ปาจีรย์ ผลประเสริฐ
  2. รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา