ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู
  2. ดร.ฉัตรชนก  จรัสวิญญู
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561