ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ (Journal of Modern Management Science : JMMS) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561