ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
  2. รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561