ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561