ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
  2. รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561