ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก