ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ
  2. จตุพร  พุ่มไม้
  3. มินตรา  วันจันทร์
  4. วราพร  เอมจัด
  5. ธิดารัตน์  แซ่เกอ
  6. กิติพงษ์  แซ่หว้า
  7. สมพล  แซ่ม้า

(ร่วมกับ นักศึกษา)

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก