ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์
  2. สุทธิดา  คชมิตร
  3. พนิดา  คำมูล
  4. สุธิดา  สุธงสา
  5. ฐิติยา  เจิมสุวรรณ์
  6. อาทิตยาภรณ์  โพธิ์เจริญ

(ร่วมกับ นักศึกษา)

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก