ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้
  2. อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก