ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ชุติมา  รักษ์ธัญการ
  2. รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ

(ร่วมกับ นักศึกษา)

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก