ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์
  2. อ.มนตรี  ใจแน่น
  3. อ.พิมกาญดา  จันดาหัวดง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง