ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง