ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 กันยายน 2561