ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี