ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ศิริพร  โสมคำภา
  2. อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา
  3. อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล
  4. อ.ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ
  5. อ.เอกวินิต  พรหมรักษา
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี