ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ดร.ประจักษ์  กึกก้อง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561