ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ดร.ประจักษ์  กึกก้อง
  2. อ.ธัญรดี  บุญปัน
  3. นายณัฐพล  วรรณ์สุทธะ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561