ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ธัญรดี  บุญปัน
  2. เจนจิรา  เตจ๊ะ
  3. นันทิมา  แก้วตั้ง
  4. อชิรญา  พลยงค์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561