ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
  2. อ.นงลักษณ์  จิ๋วจู
  3. อ.ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์
  4. อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน
  5. อ.กันยา  มั่นคง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร