ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ศิริพร  โสมคำภา
  2. อ.กุลนารี  สังคง
  3. อ.ธารีรัตน์  อินเมฆ
  4. อ.สายสมร  เหลาทอง
  5. อ.น้ำทิพย์  มลจิราพงษ์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561