ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ศิริพร  โสมคำภา
  2. มนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
  3. ลลิตภัทร  อุดนคร
  4. มนต์ทกาญณ์  เชื้อวงศ์
  5. จักรพรรดิ  ศรีเทียม
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561