ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.การันต์  เจริญสุวรรณ
  2. อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561