ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ประพล จิตคติ
  2. อ.ศิริพร  โสมคำภา
  3. อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล
  4. อ.พิมผกา  วงศ์กองแก้ว
  5. อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา
  6. อ.คุนัญญา  เบญจวรรณ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย 5 วันที่ 2-5 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี