ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ประพล  จิตคติ
  2. จิราภรณ์  เรียบฮวด
  3. วิลัยวรรณ  จันทร์ทา
  4. นฤมล  พิลาพันธ์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561