ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.อมรา  ครองแก้ว
  2. ชฎาพร  โชติราดาภาณ์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561