ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. เรขา อรัญวงศ์
  2. ผศ.ชาลี ตระกูล
  3. ณรงค์  ตระกูล
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561