ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ชาลี  ตระกูล
  2. ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์
  3. อ.วรางค์  รามบุตร
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561