ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ. ดร.เพชรา บุดสีทา และคณะ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร